jump to navigation

សៀវភៅខ្មែរ

២៧៧​ទំព័រ

ទំហំ​សៀវភៅ 166mmx201mm

៦៣៥លំហាត់

ទំហំ 1.9Mb

Version 2008

១៣៩​ទំព័រ

ទំហំ​សៀវភៅ 166mmx201mm

១០០លំហាត់

ទំហំ 1Mb

Version 2008

សេចក្ដី​ថ្លែង​អំណរគុណ៖ សូម​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ចំពោះ លោកគ្រូវិចិត្រ ដែល​បាន​ចែក​ជូន​សៀវភៅ​ពីរ​ក្បាល​ខាងលើ ជូន​បងប្អូន សិស្ស និស្សិត បាន​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ទាំង​អស់​គ្នា​។

សិស្សពូកែរាជធានី

ឆ្នាំ២០០៩ វគ្គទី១

ទំហំ 106 Kb

សិស្សពូកែរាជធានី

ឆ្នាំ២០០៩ វគ្គទី២

ទំហំ 109 Kb

មតិ»

1. soem chhengleap - ខែ​មេសា 29, 2009

Good afternoon
I have one question to ask you.Could you help me please?
I can not copy some khmer book like olympiad math path 1;2.
Tanks

Micheal Love U - ខែ​ឧសភា 29, 2015

you can download just have adobe reader that it…. chere

2. ពិសិដ្ឋ - ខែ​មេសា 29, 2009

Oh! Why you can’t download? Just click on the picture or right click on the picture and then click save as.

nyuwinachim - ខែកញ្ញា 3, 2015

Hello,Piseth. I want to as if it possible for you to send me this file because I also meet some problems while saving,too. My email address is nyuwinachim@gmail.com . thank you before hand!

3. chhengleap - ខែ​ឧសភា 2, 2009

Hello piseth
I download mathfrom khmer books but I can’t get and when I download I see the word “done but error page” if you have solution
to help me please tell me na?
I want to know more informations about you.
which grade are you now? How old are you?
why do you like math?How many hours do you learn math per day?
Thanks for your replied
Good luck

GOGO - ខែធ្នូ 18, 2012

because it is a file that you can’t access it is wordpress not website

4. ពិសិដ្ឋ - ខែ​ឧសភា 2, 2009

Hello Leap!
You can download this file but you can’t view it may be cause by your internet connection. You can try to change internet cofé. If it still have problem, I can send this file to your email address directly.
Anyway, I’m studying in grade 11 and I’m just 17 years old. hrm… I like math, maybe it’s my favorite subject. I just learn math from my teacher at school. For practice, I’m so lazy :D. When I want I will do some but when I don’t I’ll go to bed and sleep.

5. kienforcefidele - ខែ​ឧសភា 2, 2009

Don’t believe him, leap! He’s smarter in math more than you know. He’s just being humble. 😆

Malika - ខែ​មីនា 24, 2013
6. soem chhengleap - ខែ​ឧសភា 3, 2009

Hello all of you!
Thanks for help me Piseth. Now I can download this books.Before I can’t download maybe because my flash I just scan&clean virus may flash yesterday. It has a lots maybe 20 viruses.When I download I see the word “completed” but I can’t open it I just see this file have been damaged and I can’t open it. I think that you a clever man because you are so young but your knowledge is higher than me. I am 20 years old. Now I study at CSIT for first year (programmer) but I am very poor at computer, but you are a smarter one.
Thanks for your help me!!!
See you later bye!!!
Good luck

7. Solution to Problem S=1.1!+2.2!+3.3!+...+n.n! - ខែកញ្ញា 17, 2009

Compute the sum :
S = 1.1!+2.2!+3.3!+….+n.n!

We have (n+1)!=n!(n+1)=n.n!+n!
or n.n! = (n+1)! – n!
S=(2!-1!)+(3!-2!)+(4!-3!)+…..+((n+1)!-n!)
= (n+1)!-1!=(n+1)!-1

By Lim Phalkun
Tel : 017 768 246

chhinsopheara - ខែ​កុម្ភៈ 3, 2011

wow so good

8. Math Test 01 - ខែកញ្ញា 18, 2009

PROBLEMS

I-ដោះស្រាយសមីការ
1. x(x+1)(x+2)(x+3)=5040
2. x(x-1)(x-2)(x-3)=11880
II-ដោះស្រាយសមីការ
tan3x-tan2x-tanx=tanxtan3x
III- Find f(x) and g(x) such that :
x f(x-1)-(x+1) g(2x+1) = -4x-1 (1)
5 f(3x+1)-3g(6x+5)=12x (2)
IV-Show that : x(y+1)(z+2) 0 , y>0 , z>0 and x+y+z=6
V-Compute the sum
S=1!1+2!2+…..+2010!2010
T=1/1.2+1/2.3+1/3.4+…..+1/2009.2010

by lim phalkun
Tel : 017 768 246

kimmeng - ខែតុលា 6, 2012
simkosal - ខែវិច្ឆិកា 18, 2013

***********************************************************************
1/ដោះ
ក៊./ x(x+3)(x+1)(x+2)=5040 រួចតាងអញ្ញាតថ្មីនិងដោះស្រាយ
ខ/ ទីពីរនេះអញ្ចឹងដែរ
II ដោយប្រើរូបមន្ដ tan3x=(tan2x+tanx)/(1-tanx.tan2x) ផ្ទៀងផ្តាត់ សមីការដោយទាញ tan3x ជាកត្តាឲ្យនៅអង្គម្ខាងនោះគេបាន
tan3x==(tan2x+tanx)/(1-tanx) នាំឲ្យtan2x=1នាំឲ្យx=45′
III Find f(x) and g(x)
តាងx-1=3t+1នាំឲ្យ x=3t+2 ជួសចូលប្រព័ន្ធ ធ្វើការគុណបូកផ្ដាច់ទាញរក f(x) and g(x) មួយ
IV យើងមាន x+(y+1)+(z+2)=9 ទាញតាម Chuachy ៣តួ ( ប្រធានមិនច្បាស់)
V
ក/ S = 1.1!+2.2!+3.3!+….+n.n!
ដោយ (n+1)!=n!(n+1)=n.n!+n!
នោះ n.n! = (n+1)! – n!
S=(2!-1!)+(3!-2!)+(4!-3!)+…..+((n+1)!-n!)
= (n+1)!-1!=(n+1)!-1

ខ / T=1/1.2+1/2.3+1/3.4+…..+1/2009.2010
យើងមាន; 1/k(k+1)=1/k – 1/(k+1) ជ៉នួស k=(1,2,3….,2009)
រួចបូកផ្ដាច់
*********************************************************************
ដោយ; ស៊ឹម កុសល សិស្សវិទ្យាល័យក្រចេះក្រុងថ្នាក់ ១២ (២០១៣-2014) Tel: 017414045
simkosal04@gmail.com
simkosal04.wordpress.com

thanks!

************************************

9. លឹម ផល្គុន​​ - ខែកញ្ញា 19, 2009

លំហាត់ទី
គេឲ្យបីចំនួនពិត a ,b ,c ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងខាងក្រោម
ab+bc+ca=11 និង a+b+c=√(2a+4b+6c+8) ។
ចូរបង្ហាញថា (a-1)^2010+(b-2)^2010+(c-3)^2010=0 ។
ដំណោះស្រាយ
បង្ហាញថា (a-1)^2010+(b-2)^2010+(c-3)^2010=0
យើងមាន :
(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca) (1)
តាមបំរាប់ ab+bc+ca=11 (2)
និង​​ a+b+c=√(2a+4b+6c+8) (3)
យកទំនាក់ទំនង (2) និង (3) ជំនួស(1) គេបាន :
2a+4b+6c+8=a^2+b^2+c^2+22
a^2+b^2+c^2-2a-4b-6c+14=0
〖(a〗^2-2a+1)+〖(b〗^2-4b+4)+〖(c〗^2-6c-9)=0
〖(a-1)〗^2+〖(b-2)〗^2+〖(c-3)〗^2=0
គេទាញបាន a=1 ,b=2 ,c=3 ។
ដូចនេះ 〖(a-1)〗^2010+〖(b-2)〗^2010+〖(c-3)〗^2010=0 ។

by lim phalkun

សាយ័ន្ត - ខែតុលា 4, 2009

អូ…លោកគ្រូ ផល្គុន ក៏មានវត្តមាននៅទីនេះដែរ! ពិជាអ៊ូអរមែន!!!
លោកគ្រូប្រហែលជាភ្លេចខ្ញុំហើយមើលទៅ ឬក៏មិនបានចាំខ្ញុំផងមិនដឹង! ហិហិហិ

លឹម​ ផល្គុន - ខែតុលា 7, 2009

សួស្តី សាយន័្ត ! តើសុខសប្បាយជាទេ ?
ខ្ញុំមិនភ្លេចទេ ! ជួបគ្នាពេលក្រោយណា !

Nisa - ខែកក្កដា 18, 2012

Hello Mr.phalkun

I think that it so good .

10. phuylai - ខែតុលា 6, 2009

លោកលឹម ផល្គុន(បរិញ្ញាបត្រគណិតវិទ្យា និង​ ពាណិជ្ជកម្ម)នឹង​មែន?

សាយ័ន្ត - ខែតុលា 6, 2009

ប្រហែលដឹង!!!

លឹម​ ផល្គុន - ខែតុលា 7, 2009

សួស្តី ! ប្រសិនអ្នកចាប់អារម្មណ៍ សូមចូលទៅ ប្លុករបស់ខ្ញុំ
http://www.phalkunlim123.word press.com

លឹម​ ផល្គុន - ខែតុលា 7, 2009

សួស្តី Phuylai !

Sela Long - ខែ​កុម្ភៈ 6, 2012

yes really he is the Best teacher. he 70 la or nas…

11. ហៃ​ប៉ាហ៊ិន - ខែវិច្ឆិកា 14, 2009

សួស្តី ! លោកគ្រូ ផលគុណ ។ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ហៃ ប៉ាហ៊ិន ។សូមសរសើរដល់ការខិតខំ
របស់លោកគ្រូក្នុងការនិពន្ធ និង រៀបរៀងសៀវភៅជាច្រើន ។
ពេលនេះខ្ញុំមានលំហាត់មួយ សូមឲ្យលោកគ្រូជួយដោះស្រាយគឺ ៖
លំហាត់
ដោះស្រាយសមីការ ៖ sin3x+2cosx-2=0
សូមអរគុណលោកគ្រូ ទុកជាមិន ។ ជូនពរលោកគ្រូឲ្យមានសំណាងល្អ និង
សុខភាពល្អ ៚

យក់​ម៉េងឡុង - ខែសីហា 29, 2010

លោក​ហៃប៉ាហិន​អ្នកនិពន្ធសៀវភៅលំហាត់គណិតវិទ្យាជ្រើសរើស​ហ្នឹង​រឺក៏មិនមែន!!

unchanphearom - ខែធ្នូ 12, 2011

សូមអរគុណលេាកគ្រូ

12. គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ - ខែវិច្ឆិកា 16, 2009

សួស្តីលោក ហៃប៉ាហ៊ិន !
ប្លករបស់ខ្ញុំគឺ http://mathtoday.wordpress.com

13. kheavan - ខែធ្នូ 30, 2009

ជំរាបសួរម្ចាស់ប្លក !! ថ្ងៃនេះស្រាប់តែឃើញមានបញ្ហាមួយនៅមិនទាន់
ដោះស្រាយនៅឡើយគឺសមីការខាងលើតែម្ដង។ ពិតជាគួរអោយចាប់អារម្មណ័
ណាស់, ខ្ញុំសួមជួយចែករំលែនបញ្ហានេះដែរ សួមម្ចាស់ប្លកអនុញ្ញាតិ។

14. តារារស្មី - ខែធ្នូ 31, 2009

អរគុណដែលបានចាប់អារម្មណ៌។​ ចុះមានចម្ងល់លើលំហាត់មួយណាដែរ?

យក់​ម៉េងឡុង - ខែសីហា 29, 2010

បងរស្មីឆ្លើយហើយ​ម៉េចក៏បងមិនសួរទៀត

15. morokot - ខែ​កុម្ភៈ 19, 2010

មានពេលសូមចូលទៅកាន់ http://www.morokat.com ដើម្បីជួយចែករំលែកមេរៀនផង

16. vichetch - ខែ​ឧសភា 15, 2010

math is complicated

17. តារារស្មី - ខែ​ឧសភា 17, 2010

bro, but it’s not as complicated as life…

18. makara - ខែ​ឧសភា 27, 2010

who can tell how to do a clever student about math tell me pong ? if who have interesting call call me 0977422277 and 093837633

19. Tieng Bunna - ខែសីហា 3, 2010

Good day,I’m Bunna.Can I have some documents from you?

20. reaksmey - ខែសីហា 3, 2010

welcome, just check out our new website now… http://www.groupcmg.org, you can download…

21. Tieng Buuna - ខែសីហា 4, 2010

I admire all of you .I want to be the outstanding the same as you.

22. Bun Sela - ខែសីហា 6, 2010

hello everybody.

reaksmey - ខែសីហា 7, 2010

welcome to our page…

23. Tieng Bunna - ខែសីហា 6, 2010

Hi,mate!Thanks for your website,Reaksmey….Good bye and good luck!

reaksmey - ខែសីហា 7, 2010
24. sonitachhoeurn - ខែសីហា 14, 2010

hello all teachers,n every one,nice to meet you here:)i have lots of questions on math?Hope all of you tell me an idea,thank you!

reaksmey - ខែសីហា 17, 2010

welcome… just feel free to ask questions..

25. ប៊ុន​ សិលា - ខែសីហា 20, 2010

Bong Reaksmey, can i do a member of club?

reaksmey - ខែកញ្ញា 5, 2010

yeah, sure… check out this, http://www.groupcmg.org, download the form and submit…

26. យក់​ម៉េងឡុង - ខែសីហា 29, 2010

ជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមគោរពព្រះថេរានុថារះគ្រប់ព្រះអង្គ(លេងពាក្យដល់
កហើយញ៉ុម)​(Copyគេទេ​ហិហិ)​។​ញ៉ុមម៉ោនេះគឺចង់សួរសំនួរមួយដែល​ដើរសួរគេអស់មួយចំហៀងភូមិទៅហើយតែគ្មាននរណាដឹងថាចំលើយនោះទេ។
ខ្ញុំចង់សួរបងរស្មីថា​៖​គេមានរង្វង់ផ្ចិត​O​និង​O’​ប៉ះគ្នាត្រង់ចំនុច​A​។​ចូរបង្ហាញថា​A​ត្រូវស្ថិតនៅលើអង្កត់​[OO’]​។ សូមអគុណទុកជាមុន​។

reaksmey - ខែកញ្ញា 5, 2010

lol… welcome ur funny comment… but yeah, that’s problem is easy… just prove by contrast, first suppose A does not on [OO’], then u calculate the sum length of OA and O’A which is equal to OO’, so that A must be on [OO’]

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - ខែកក្កដា 8, 2013
Khieo panha - ខែ​មីនា 1, 2017

មើលសៀវភៅ15ភាគ jica

27. ចាន់ផល - ខែតុលា 7, 2010

សូមអរគុណចំពោះម្ចាស់ប្លុក។
ខ្ញុំសូមឲ្យជួយបន្ថែមលំហាត់គណិតវិទ្យា ថ្នាក់បឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី១ដល់​ទី៦ផង​ ។​
សូមអរគុណច្រើន​ ។

28. ប៉ែន​​ សុលៀង - ខែតុលា 15, 2010

សូមជួយបនែ្ថមលំហាត់ថ្នាក់ទី 10​ផង តើបានទេ???

29. sokkheang - ខែធ្នូ 25, 2010

សូមជួយបន្ថែមលំហាត់ឪ្យ
សី្វុតច្រើន!! អរគុណ!!

30. hengvongvimean - ខែធ្នូ 31, 2010

why only said about math,and how about physics and cambodian.i suggest there is cambodian also…

31. Kongkea - ខែមករា 7, 2011

now I study at sonthormok . I want to become a clever student part math . but I’m not clever part math who can tell me ?

32. chhinsopheara - ខែមករា 20, 2011

i want to see a lot of books and i want to be a top math and i want to learn now with good teacher

33. koysophana - ខែ​កុម្ភៈ 23, 2011

I just know this site from friend. It look so good n i really lile it.

34. panharith - ខែ​កុម្ភៈ 28, 2011

i want to see a lot of math for grade 9 because i am in grade 9 so i can’t find exercise in this website.i hope u will upload exercise for grade 9..:D

35. rainymathboy - ខែ​មីនា 6, 2011

សូម​ comment មួយ​ដែរ… 😀

36. ងែត​វុទ្ធី - ខែ​មីនា 10, 2011

who one make friend with me to chang our knowledge?just contact 0326 333 108

37. ងែត​វុទ្ធី - ខែ​មីនា 10, 2011

who one make friend with me to chang our knowledge?just contact 0326 333 108 Nget Vuthy

38. ងែត​វុទ្ធី - ខែ​មីនា 10, 2011

0326 333 108

39. cheanakhim - ខែ​មីនា 26, 2011

Thanks for your suggestion.

40. ravy - ខែ​ឧសភា 24, 2011

i want to know about math? how can we slove love

41. Di thom - ខែតុលា 11, 2011

i.pls solve this exercise , A^2/B^2=2, A and B is natural number,find A and B,
ii.1+1+1+…+N, show that the sum =-N,and the sum =-1 when N is odd,=0 when N is even.
Thanks you!!!

42. ហុក-សម្បត្តិ - ខែវិច្ឆិកា 6, 2011

សូមជួយចូលទៅមើលផង http://hoksombath.zzl.org/

43. Yeun sayon - ខែធ្នូ 24, 2011

ខ្ញុុំជាសិស្សរៀនៅថ្នាក់ទី ១១ ខ្ញុំអាចរៀនពួកែ ក៏ប៉ុនតែខ្ញុំគ្មានប្រាក់ដើម្បីរៀនបន្តទេ What can i do?

Yeun sayon - ខែធ្នូ 24, 2011

តើ អ្នក ចងរៀនចេះ ឬ រៀនពូលកែ ដែឬទេ? ប្រសិនបើចង អ្នកត្រូវ សួរខ្លួន ថាខ្លួនរៀនដើមម្បីអ្វី ដើម្បីអ្នកណា?

44. HUN RATHANY - ខែមករា 11, 2012

ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកលំហាត់គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែឲ្យខ្ញុំផង។ក្រែងលោខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានខ្លះ ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានរៀនខ្លះដែរ សូមអគុនទុកជាមុន។

45. sovanna lor - ខែមករា 15, 2012

thank teacher and groupcmg i think these books can improve me ability. thank

46. Yeunsayon - ខែមករា 28, 2012

សួស្តី អ្នកដែលកំពង់អាន Can i know u,now?

sovanna lor - ខែមករា 29, 2012

yes welcome bro.i hope you can help me.

Yeunsayon - ខែមករា 29, 2012
47. Yeunsayon - ខែមករា 30, 2012
48. Sen Soy - ខែ​កុម្ភៈ 1, 2012

I want you to sent for me
a bout grade 9 examination I II III
from me at samdach ouv high school siem reap.

49. Sela Long - ខែ​កុម្ភៈ 6, 2012

i happy to know all you

50. Yeunsayon - ខែ​កុម្ភៈ 8, 2012
51. Yeunsayon - ខែ​កុម្ភៈ 25, 2012

Hi player what are your name?

ounmeas - ខែកក្កដា 4, 2012

my oun meas

ounmeas - ខែកក្កដា 10, 2012

me som teacher all neng joy dak physic grade 9 on exam pong

52. Yeunsayon - ខែ​មីនា 8, 2012

សួស្តីមិត្តអ្នកអាន ខ្ញុំសូមសួរថា “កូនសិស្សឈ្លោះជាមួយ គ្រួ និង មានលទ្ធិផលដូចម្តេចទៅ”?

53. Yeunsayon - ខែ​មីនា 13, 2012

ត្រីកោណបា៉ស្គាល
                       /\
/ 1 \. (a+b)^0
/ 1 1 \. (a+b)^1
/ 1 2 1 \. (a+b)^2
/ 1 3 3 1 \. (a+b)^3
/ 1 4 6 4 1 \. (a+b)^4
/ 1 5 10 10 5 1 \.  (a+b)^5
/ 1 6 15 20 15 6 1 \. (a+b)^6
/………………………………\(a+b)^….
Ex:(a+b)^2=a^2+2ab+b^2

54. YEUN SAYON - ខែ​មេសា 5, 2012

ខ្ញុំស្រលាញ់ប្រាក់រៀល

55. បុណ្យ ឧត្ដម - ខែ​ឧសភា 5, 2012

ខ្ញុំសួមសរសើរលោកគ្រូ លឹម ផល្គុន ដោយស្មោះនូវស្នាដៃទាំងឡាយ។ សួមអោយលោកគ្រូជួយដោះស្រាយ១រកប្រូបាបនៃការរើសយកតួចែកវិជ្ជមាននៃ១០ស្វ័យគុណ៩៩ហើយជាពហុគុណ១០ស្វ័យគុណ៨៨

56. pounnareay - ខែមិថុនា 24, 2012

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅបើសិនជាខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី១២ហើយតែមិនសូវពូកែ គណិតសោះ?

57. mut sovannaroth - ខែមិថុនា 27, 2012

អ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំពីវេបសាយដើម្បី download សៀវភៅគណិត?

58. shimteukchhou - ខែកក្កដា 2, 2012

អាច​ប្រាប់វេបសាយមេីលរូបមន្តគណិតផងបានទេ?នេះជាលេខទូរស័ព្ទME 081248801

59. ផល​​​ រដ្ឋា - ខែសីហា 18, 2012

សួស្ដីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអ្នកស្នេហាគណិតវិទ្យា

ទាំងអស់។

60. Suon Tytatikma - ខែកញ្ញា 8, 2012

pls,tell me. what do you after you become 1st physics outstanding student, will you get scholar ship ? pls tell me, anybody

61. ravy - ខែកញ្ញា 26, 2012
62. ravy - ខែកញ្ញា 26, 2012

pel hav aj tov sbot yok ka douy mi krith tov sbot phorng. ber herng jea monus men ,min men a herng bors sam dey chker dak aj te. aj dak born das sar oy a herng vineas rohot, heuy mi bro pun herng oy vea ros amas rohot doch kal vea ning herng choy knea kan dal veal sre. aj dak peak pdeong tuk heuy, pel a herng tork teab , kon herng ning chol kouk doch a herng. aj min doch pi mun te na a chker. sam muk heuy del pouch bro pun a herng merl ngeay a tork eng nus. aj kmean thnaiy oy tam laiy herng doch pi mun teat te. sday nas del kal nus aj kar pear herng. tee kom phaiy tuk kro sar a herng aj je bro mat
pel aj ort sok. nis ki jea a vey del mi sam ram ka vea born rean aj. aj thlorb vea bork aj ning oy vea deng tha a vey avey ki pouk herng tver leur aj pel del aj pi bak. chorng sorm lab aj kmea ors cha som rab aj te pros chivit aj ngeab heuy. tee ber herng joub kouck aj rik reay.

63. ravy - ខែកញ្ញា 26, 2012

kom plech pdeong aj oy joub kok na heuy tea joub nger chit phorng, tea oy chreun na. a kbal chker. tam tha aj deal dol pouch nus tee chom pous ouv herng ning monus min tak toung,aj min merl ngeay te. aj niyey trem a herng te na.oh,plech sampheong ka teat. choy mi ka dol stick re nov ban jea vea romors ka douy mles. oh , sam bay chit nas , je ke kmean tos deng a ching aj je yu heuy min bach klach vea ey. kong tee mi sampheong ka pdeong te teub deng tha min mean tos nus. orkun mi srey ors sach phorng na. ber yerng kong tee yol mer aj kom ey aj pdeong bork vinh.
pouch aj min brab aj tha pel chker vea cam trov kom cam chker.kran tee yok dom borng tov sorm poung kbal vea rouch jea srach.

64. ravy - ខែកញ្ញា 26, 2012

អារម្មណ៏ពេលគេប្ទឹង​​ អញរីករាយ​ព្រោះអញមិនមែនមនុស្សលំដាប់ថោកដូចពួកឆ្កែឆ្កួតពពួកលឹម​ ផលុ្គន​ និង​មី​ សំរាម កា។​ស្តាយ​ ទឹកចិត្ត​អញណាស់់។ ចាត់ទុកបោះអោយឆ្កែឆីចុះ។
thank u

65. Real Roza - ខែវិច្ឆិកា 26, 2012

ខ្ញុំសូមចូលរួមផងណាបងបង

66. chheng sarakpahna - ខែវិច្ឆិកា 28, 2012

Nowadays, i study at baktouk high school and i want to become a good student in mathmatical how can i become? can you give me some advices>

67. Real Roza - ខែវិច្ឆិកា 29, 2012

i m Roza. i study at Takhmao. nowaday, i m in grade11. i want to be come a clever student at maths too. but my knowlege is still poor. what should i do to be good at maths?

68. Vandy sodanhean - ខែធ្នូ 15, 2012

The first time, i visit your wap. I see all exercise you all post in comment . It’s very hard to do and i can do 5 exercises on the post. You all study math very hard.i wish You all will become the math smarter. In the end, i tell you about my self. I am a student of sihanoukvill high school. And my favorite subject is math like you all. Good luck.:)

Phal Sovannrath - ខែធ្នូ 22, 2012

ខ្ញុំក៏រៀននៅវិទ្យាលយ័ក្រុងភព្រះសីហនុដែរ។​happy to see sihanoukville high school student here..

នេះជាទំពររបស់សាលាយើង: https://www.facebook.com/shvhs

69. sameth - ខែធ្នូ 24, 2012

this first time i see the web on internet when i see all of your comment i think that all of u is smarter because when i see exercise on the comment think that it so hard but u can solve it.finally i hope that in cambodia have a lot of smart student like u

70. sameth - ខែធ្នូ 25, 2012

when i donwload these books why i can’t open it?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - ខែកក្កដា 10, 2013

KHMER EXERCE

71. bophanhoeb - ខែមករា 11, 2013

i have a problem about assingment of math. my topic ចំនួន​ទសភាគ
could you help me ? u can send to ” nhoebbopha@gmail.com” if u know about it.

72. simkosal - ខែ​មីនា 3, 2013

ជំរាបសួរ បង ខ្ញុំបាទ ស៊ឹម កុសល មកពី សាលា វិទ្យាល័យក្រចេះក្រុង សូមអោយបងមេត្តា ជួយដោះស្រាយលំហាត់មួយៈ
(ត្រីកោណ ABC មាន M កណ្ដាល AC និងមុំ CBM=a ស្រាយថា CotA=2ឫស2-3Cos(a)/Sin(a)
ប្អូនសង្ឃឹថាបងនឹងជួយប្អូន!!! KOSAL

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - ខែកក្កដា 9, 2013

a joy maray thom hey ot ces tet

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - ខែកក្កដា 10, 2013

ហាហា​​ ល្អ

73. chhengvuthy - ខែកក្កដា 12, 2013

ខ្ញុំចូលចិត្ដរៀនគណិតវិទ្យាជាងមេរៀនផ្សេងៗទៀតព្រោះគណិតវិទ្យា….

74. Sovann - ខែកក្កដា 29, 2013

Hi! all me New Member, me want all of u help me to study Math oy kan tae klang jeang nes teat .Can u help me? Please Reply to me pong na,Thank tok jea mun

75. Leakhena - ខែកញ្ញា 15, 2013

nhom jong rok exam ti 9 this year jenh ey????

76. kan - ខែកញ្ញា 28, 2013

Happy nas del ban jol website nis…hello all

77. chan leap - ខែវិច្ឆិកា 15, 2013

hello all who exam ti 9 at this year klas ???

78. kenneudy - ខែវិច្ឆិកា 27, 2013

i am interested in maths. when i am study at grade9 i was join a maths outstanding at nou ational level. now i study at grade12 so ui need more document so much. please help me….Thank you very much

79. Hort meng hor - ខែមករា 16, 2014

ចង់យកមកសិក្សា ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់ការប្រឡងនានាដូចជាៈ
.ប្រឡងប្រចាំខែ
.ប្រឡងឆមាស 1&2
សំណើៈសុំទាញយក កំណែប្រត្តិប័ត្តនិងគ្រប់មេរៀន៕

80. veng chansokun - ខែមិថុនា 14, 2014

Thanks for teacher Sovann Vichet’s providing book.

81. moek ty - ខែកក្កដា 15, 2014
moek ty - ខែកក្កដា 15, 2014

សួរស្ដី​លោកគ្រូ ទាំងអស់គ្នា។ ខ្ញុំបាទមានការលំបាកក្នុងការបង្រៀន​មេរៀន​ អនុវត្តន៍សមីការ​ឌីផេរ៉ង់ស្យែល​ខ្លាំងណាស់ ។ ខ្ញុំបាទចង់ឲ្យ​លោកគ្រូ ផល្គុណ រឺលោកគ្រូណាម្នាក់​ក៏បាន ជួយលើកEX​ ខ្លះៗដើម្បីជាការបំភ្លឺ​ ។ ខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជាមុន

82. Khengmengheng - ខែសីហា 15, 2014

ជួយពន្យល់លំហាត់ទី១ថ្នាក់ទី៧ទំព័រទី១៤

83. leng kimchou - ខែកញ្ញា 29, 2014

Where i can buy book math generation( editor lim sovannvichet).name boom soulction math

84. socheat12 - ខែតុលា 21, 2014

Can i download another khmer math book?

85. keathbuneang - ខែតុលា 28, 2014

this is good…but i want to know about the examination for enter NIE ….math..or khmer knowlegde for bacc+1 .because i am a student nowaday..majoir math at rupp.

86. Mony odoum - ខែវិច្ឆិកា 10, 2014

that so good.please upload new book.

87. ឡុង​​ ហ៊ុនជាខាំជី​ - ខែវិច្ឆិកា 11, 2014

ខ្ញុំ​អត់​មាន​សំណួរ​អី​ទេ​​​​​​​​​​​ មាន​តែ សំណូម​ពរ​​គឺ​ សូម​ឱ្យ​បងៗ​ផ្ដល់​នូវ​ទស្សន​​​ល្អ​ៗ​ដែល​ជម្រុញ​ឱ្យ​ខ្ញុំ​និង​ប្អូន​ៗឯទៀត​​ខិតខំ​រៀន​​ រឺ​ក៏​វិញ្ញាសា​រួម​ជាមួយ​សៀវភៅ​ដែល​ជំនួយ​ដល់​ការ​រៀន​សូត្រ​របស់ប្អូនៗ​ក៏រឹតតែ​ប្រសើរ​ សូម​អរគុណ​បងៗ​ជា​មុន​។

88. mouy - ខែវិច្ឆិកា 17, 2014

som bong bong help me to study well in Maths and physic grade 11 & 12

Nhom Norenthr Vol Vol - ខែធ្នូ 8, 2014

now i am hard student in AIS (Math,Physic,KiMi)
i just study by my self at home every day at morning and night is easy foe someone that like to study but you have to make your own schedule and try do it every day if you try it you will be a hard student
by you don’t know and you have to study by inter net or old book and the book that you study every day … i wish you all be a hard student

89. Nhom Norenthr Vol Vol - ខែធ្នូ 8, 2014

now i am hard student in AIS (Math,Physic,KiMi)
i just study by my self at home every day at morning and night is easy foe someone that like to study but you have to make your own schedule and try do it every day if you try it you will be a hard student
by you don’t know and you have to study by inter net or old book and the book that you study every day … i wish you old be a hard student

90. Chheng Ratana - ខែកក្កដា 10, 2015

Good for me .

91. Lay - ខែកក្កដា 19, 2015

អរគុណលោកគ្រូដែលបានចែកសៀវភៅ ។

92. Oliver Mony - ខែតុលា 4, 2015

Hi teacher and all friends …

93. Phearin - ខែតុលា 6, 2015

It is a good for students to infuter

94. Marady Sek - ខែវិច្ឆិកា 3, 2015

My idea i think that this book good

95. mony - ខែវិច្ឆិកា 12, 2015

Need more book

96. 032784love - ខែវិច្ឆិកា 19, 2015

លោកគ្រូ មានជាសៀវភៅលំហាត់ដែលទាក់ទង់ស្ថិតិពីថ្នាក់ទី៧ដល់ទី១២ទេ?

Sorin - ខែវិច្ឆិកា 19, 2015

ប្រសិនបើមានខ្ញុំអាចសុំជាសុសគុបពីបានទេ

97. khantey - ខែសីហា 14, 2017

ចង់រៀន


ឆ្លើយ​តប​ទៅ​កាន់ Oliver Mony បោះ​បង់​ការ​ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: